${ele.title}
 ${ele.title}

Yong Wang

所属分类 : PhD Students
Yong Wang

王勇  19级硕士

邮箱:wy2019@tju.edu.cn

教育经历: 2015.9-2019.7燕山大学材料科学与工程学院高分子材料与工程,工学学士;

                       2019-9-至今天津大学材料科学与工程学院高分子材料科学与工程,工学硕士。

研究方向:固态电解质

兴趣爱好:音乐,口琴。