${ele.title}
 ${ele.title}

Peng Long

所属分类 : Master Students
Peng Long

龙鹏   20级硕士

邮箱:1403942864@qq.com

教育经历:2016.09-2020.06,海南大学化学工程与工艺专业本科

                   2020.09至今,天津大学高分子材料科学与工程学院硕士

当前研究方向:微生物电极材料

兴趣爱好:游泳、爬山、旅游