${ele.title}
 ${ele.title}

Jiazhe Ma

所属分类 : Master Students
Jiazhe Ma

马佳哲  20级硕士

邮箱:mjz18291856564@163.com

教育经历:本科毕业于长安大学,高分子材料与工程专业

当前研究方向:液晶智能材料

座右铭:一次只做一件事,做到最好!