${ele.title}
 ${ele.title}

Jiahui Zheng

所属分类 : Master Students
Jiahui Zheng

郑嘉辉  20级硕士

邮箱:jhzheng@tju.edu.cn

教育经历:本科2016~2020年,东北大学功能材料专业;

                    硕士2020至今,天津大学高分子材料科学与工程专业。

研究方向:4D打印

兴趣爱好:骑行、健身、旅行

座右铭:人生得意须尽欢